Kliknij, żeby zmienić język na polski / Натисніть, щоб змінити мову на польську

KRÓTKO O PROJEKCIE

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt trwa od 1 stycznia do 30 września 2024 i jest realizowany przez firmę Jarosław Patrzyk EuroDialog w partnerstwie z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza na obszarze Lublina. W projekcie uczestniczy 80 osób. Wszystkie działania odbywają się w formie stacjonarnej w Lublinie.

Podczas kursu dowiesz się:
– jak tworzyć treść za pomocą sztucznej inteligencji, np. tworzyć zdjęcia, artykuły, czy też wymyślać nazwy,
– jak opracować budżet przedsięwzięcia, np. remontu lub wyjazdu,
– jak znaleźć odpowiedzi na bardzo trudne pytania.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu Lubelska akademia kompetencji podstawowych EuroDialog oferujemy nieodpłatne następujące działania:

 • Diagnoza umiejętności

  Ile godzin?
  2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika projektu.

  W jakim celu?
  Diagnoza służy odpowiedniemu dostosowaniu szkoleń do potrzeb każdego uczestnika. Podczas spotkań doradca zbada umiejętności podstawowe uczestnika. Pozna potrzeby osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Doradca uwzględni kompetencje społeczne, motywację i bariery, które trzeba pokonać. Uczestnicy przejdą ocenę, czyli audyt umiejętności. Dzięki dokonanej ocenie będzie wiadomo jakie umiejętności należy poprawić. Ocena będzie przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji. Przeprowadzimy też test kompetencji cyfrowych Europass dla osób wykazujących luki kompetencyjne w tym zakresie.

  Co otrzyma uczestnik?
  Dla każdego uczestnika zostanie opracowany plan dalszych działań w formie indywidualnego raportu. Raport będzie zawierał informacje o zakresie i poziomie rekomendowanego szkolenia (w ramach 5 obszarów DIGCOMP). Będzie w nim informacja dotycząca zalecanej liczby godzin szkoleń indywidualnych w zakresie obsługi komputera, a także liczby godzin mentoringu (opisy – poniżej).
 • Grupowe szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych zakończone egzaminami

  Ile godzin?
  72 godziny dydaktyczne (45 minut) dla każdej grupy liczącej średnio 10 uczestników, 2 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne, łącznie 9-10 tygodni.

  W jakim celu?
  Szkolenia komputerowe pozwolą nabyć uczestnikom projektu podstawowe kompetencje w zakresie obsługi komputerów w wybranych obszarach zgodnych z ramą DIGCOMP: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów. Wspierane będą te kompetencje, które będą określone w diagnozie umiejętności (opis powyżej), np. informacja i tworzenie treści lub komunikacja i bezpieczeństwo. Na zakończenie kursu zostanie zorganizowany egzamin ECCC.

  Co otrzyma uczestnik?
  Każdy uczestnik otrzyma podręcznik do kursu, długopis, teczkę, notes i pendrive, zaświadczenie o ukończeniu kursu, a także certyfikat ECCC, jeśli zda egzamin.
  Więcej o podręczniku
 • Indywidualne szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych
  Ile godzin?
  W zależności od diagnozy umiejętności, średnio 3 godziny dydaktyczne dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

  W jakim celu?
  Szkolenie dotyczyć będzie wybranych zagadnień w których uczestnik projektu wymaga wzmocnienia, np. bankowość elektroniczna, Word, Excel, itd. Zakres wsparcia zostanie dostosowany do potrzeb na podstawie przeprowadzonej diagnozy umiejętności.

  Co otrzyma uczestnik?
  Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem materiałów otrzymanych w ramach szkolenia grupowego.
 • Mentoring
  Ile godzin?
  W zależności od diagnozy umiejętności, średnio 2 godziny zegarowe dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

  W jakim celu?
  Doradca zawodowy będzie wspierał postępy osób uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności. Będzie on motywował oraz udzielał porad edukacyjnych i zawodowych. Doradca udzieli też pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Doradztwo będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także do wsparcia w przebiegu ścieżki udziału w projekcie.

  Co otrzyma uczestnik?
  Raport z mentoringu.
 • Omówienie wyników egzaminu
  Ile godzin?
  2 godziny zegarowe dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

  W jakim celu?
  Doradca określi jakie umiejętności nabył każdy z uczestników, a jakie chciałby jeszcze wzmocnić i w jaki sposób może to zrobić. Doradca zachęci do założenia „Mojego portfolio” na platformie Europass.

  Co otrzyma uczestnik?
  Raport uwzględniający plan dalszych działań.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

– mieszkają (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), przebywają lub pracują na terenie województwa lubelskiego,

– mają 18 lat lub więcej

– zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności i kompetencji

– posiadają umiejętności podstawowe (rozumowanie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż trzeci poziom PRK bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia. Tutaj możesz napisać test kompetencji cyfrowych.

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia szkolenia (pierwszych zajęć).

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

– panie (premia 2 punkty),

– osoby z niepełnosprawnością (premia 6 punktów, prosimy o okazanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia, który został wydany przez lekarza),

– osoby w wieku 50+ (premia 3 punkty) lub osoby w wieku 60+ (premia 6 punktów),

– osoby, które mają małoletnie dzieci pod opieką (1 dziecko -1 punkt, 2 dzieci – 2 punkty, 3 dzieci lub więcej – 3 punkty).

– osoby niezatrudnione (bierne zawodowo lub bezrobotne, premia 3 punkty, prosimy o okazanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub z Zakładu Usług Społecznych)

– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (premia 3 punkty) lub osoby z wykształceniem poniżej średniego (premia 6 punktów),

– osoby, które uciekły z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i korzystają w Polsce z ochrony czasowej (w związku z Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382 z dnia 4.03.2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu artykułu 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony – premia: 5 punktów, prosimy o okazanie dokumentu stwierdzającego nadanie statusu UKR, tj. nadanie PESEL UKR).

W projekcie będzie uczestniczyć łącznie 80 osób (min. 56 kobiet). Wśród nich:

– minimum 50% to osoby starsze (60+) i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami,

– minimum 50% to osoby korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE, 2022/382 z 4.03.2022) stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

CEL PROJEKTU

Podniesienie umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych przez minimum 85% z 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) dorosłych w wieku 18 lat i więcej z województwa lubelskiego, w szczególności z Lublina, którzy posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż trzeci poziom PRK i zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności i kompetencji, w tym minimum 50% osób z grup: osoby starsze, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby z niepełnosprawnościami (tj. 40 osób: 20 kobiet, 20 mężczyzn) oraz minimum 50% wysiedleńców z Ukrainy korzystających w Polsce z ochrony czasowej, 40 osób (36 kobiet i 4 mężczyzn), poprzez wsparcie indywidualne i szkoleniowe zgodnie z DIGCOMP, prowadzące do nabycia kompetencji potwierdzonych egzaminem ECCC lub równoważnym, w okresie 1.01-30.09.2024 r.

JAK ZGLOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Możesz pobrać formularz do wypełnienia na komputerze lub do wypełnienia odręcznie.
W obu przypadkach wydrukuj go i dostarcz do biura projektu.

Wypełnij poniższy formularz, aby zarezerwować miejsce w grupie:

BIURO PROJEKTU

Pracujemy od poniedziałku do piątku 10-18 i w soboty od 11:30 do 16:00.

Adres: ul. Botaniczna 1 (Warszawska 71), Lublin (Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza)

telefon: 81 746 93 99

e-mail: akademia@eurodialog.pl

DOKUMENTY DO REKRUTACJI

DOKUMENTY DO PROWADZENIA SZKOLEŃ

Lista obecności – Egzamin

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Grupa 1 (LAKPE-KC-GR01)

Grupa 2 (LAKPE-KC-GR02)

Grupa 3 (LAKPE-KC-GR03)

Grupa 4 (LAKPE-KC-GR04)

Grupa 5 (LAKPE-KC-GR05)

Grupa 6 (LAKPE-KC-GR06)

Grupa 7 (LAKPE-KC-GR07)

DODATKOWE INFORMACJE

Wartość projektu: 309.950,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 263.457,50 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 30.995 zł

Wkład własny Beneficjenta: 15.497,50 zł

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog

Partner: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Rezultaty projektu: minimum 68 uczestników podniesie kompetencje i zda egzamin ECCC (uzyska wynik minimum 60%).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie