Kliknij, żeby zmienić język / Натисніть, щоб змінити мову / Click to change language

KRÓTKO O PROJEKCIE

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i uczestnictwo jest bezpłatne dla uczestników.

Projekt trwa od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 i jest realizowany przez firmę Jarosław Patrzyk EuroDialog w partnerstwie z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza.

W projekcie uczestniczy 120 osób, które nie mają obywatelstwa Unii Europejskiej. Wsparcie udzielane jest w formie stacjonarnej w miejscowościach województwa lubelskiego:
– Chełm
– Hrubieszów
– Krasnystaw
– Lubartów
– Lublin
– Opole Lubelskie
– Parczew
– Świdnik
– Włodawa
– Zamość.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu Lubelski Most oferujemy nieodpłatne następujące wsparcie:

Diagnoza potrzeb i potencjału

W jakiej formie?
Diagnoza potrzeb i potencjału ma charakter indywidualnych spotkań z doradcą.

Ile godzin?
2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika projektu.

W jakim celu?
Diagnoza służy odpowiedniemu dostosowaniu szkoleń, doradztwa i poradnictwa do potrzeb każdego uczestnika. Podczas spotkań doradca przeprowadzi:
– analizę sytuacji osobistej i zawodowej Uczestnika Projektu
– oceni predyspozycje i preferencje zawodowe (m.in. z wykorzystaniem Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych)
– przeanalizuje potrzeby szkoleniowe
– opracuje indywidualny plan działania.
Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie musisz wziąć udział najpierw w diagnozie potrzeb i potencjału, gdyż podczas tej diagnozy ustalamy kolejne formy wsparcia.

Co otrzyma uczestnik?

 • Każdy uczestnik otrzyma indywidualny plan działania, który będzie zawierał informacje na temat dalszego rekomendowanego wsparcia w projekcie dla każdego uczestnika (opisy – poniżej).
 • Jeśli jesteś osobą niepracującą, zwrócimy koszt za Twój dojazd do miejsca spotkania z doradcą.

Poradnictwo psychologiczne

W jakiej formie?
Poradnictwo psychologiczne ma charakter indywidualnych spotkań z psychologiem.

Ile godzin?
Każdy uczestnik weźmie udział średnio w 4 godzinach zegarowych poradnictwa. Jeśli będzie konieczność możesz otrzymać więcej godzin spotkań z psychologiem. Jeśli nie ma takiej potrzeby – nie musisz brać udziału w tej formie wsparcia.

W jakim celu?
Psycholog pomoże uczestnikom dostosowywać się do zmian i wzmocni motywację do działania. Jeśli masz jakieś problemy, będziesz mógł je omówić podczas spotkań. Psycholog także pomoże Ci je zidentyfikować i wskaże sposoby ich przełamywania.

Co otrzyma uczestnik?
Jeśli jesteś osobą niepracującą, zwrócimy koszt za Twój dojazd do miejsca spotkania z psychologiem.

Szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej

W jakiej formie?
Szkolenia prowadzimy w grupach, po średnio 12 osób.

Ile godzin?
Każdy kurs trwa 4 dni po 6 godzin lekcyjnych dziennie, razem 24 godziny lekcyjne.

W jakim celu?
W ramach szkolenia zapoznamy cudzoziemców z polskimi wartościami, kulturą, tradycjami i historią w celu ułatwienia adaptacji społecznej oraz zwiększenia wzajemnego zrozumienia i integracji z polską społecznością (np. w miejscu pracy, w sąsiedztwie).
Program kursu obejmuje:
– podstawowe informacje o gospodarce, systemie politycznym i społecznym
– przebieg i znaczenie ważnych wydarzeń historycznych w Polsce
– znaczące postacie w historii Polski
– pamięć narodowa i ważne rocznice
– charakter polskiej kultury i jej cechy wyrażające się w sztuce, muzyce i kinie
– zwyczaje i tradycje polskie
– podstawowe wartości i normy obowiązujące w polskim społeczeństwie
– komunikacja i zwyczaje społeczne.
Przed przystąpieniem do kursu i po zakończeniu kursu napiszesz test. Jeśli z testu końcowego uzyskasz co najmniej 50% punktów z test końcowego otrzymasz nasz certyfikat. Jeśli Twoja wiedza w zakresie wartości i kultury polskiej jest wystarczająca, co zostanie potwierdzone podczas diagnozy potrzeb – nie musisz brać udziału w tym szkoleniu.

Co otrzyma uczestnik?

 • Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem materiałów autorskich przygotowanych przez trenera.
 • Podczas kursu możesz napić się kawy, herbaty i poczęstować się kruchymi ciasteczkami.
 • Jeśli jesteś osobą niepracującą, zwrócimy koszt za Twój dojazd do miejsca szkolenia.
 • Jeśli opiekujesz się dzieckiem, zwrócimy koszty opieki, abyś mógł/mogła przyjść na nasze szkolenia lub doradztwo (23,50 zł za godzinę zegarową).

Szkolenia z języka polskiego

W jakiej formie?
Szkolenia prowadzimy w grupach, po średnio 12 osób.

Ile godzin?
Każdy kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych:

 • 2 razy w tygodniu, 40 dni x 3 godziny lekcyjne dziennie, przez ok. 5 miesięcy lub
 • 2 razy w tygodniu, 60 dni x 2 godziny lekcyjne dziennie, przez ok. 8 miesięcy.

  W jakim celu?
  Podwyższymy Twoją znajomość języka polskiego o jeden poziom w skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego:
 • od zera do A1 lub
 • od A1 do A2 lub
 • od A2 do B1.
  Szkolenie ukierunkowane jest na używanie języka w sposób komunikatywny, praktyczny, z wykorzystaniem najbardziej użytecznych zwrotów, ćwiczenia wymowy.
  Kurs zakończy się egzaminem TGLS weryfikującym mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu i pisanie na danym poziomie zaawansowania. Pułapem zdawalności danego poziomu egzaminu jest osiągnięcie 60% z czterech części egzaminu.
  Jeśli Twoja posługujesz się językiem polskim w sposób wystarczający i zostanie to potwierdzone podczas diagnozy potrzeb – nie musisz brać udziału w tym szkoleniu.

  Co otrzyma uczestnik?
 • Jeśli przystąpisz do kursu otrzymasz podręcznik „Krok po kroku” wraz z ćwiczeniami – więcej o podręczniku.
 • Jeśli zdasz egzamin po kursie otrzymasz certyfikat TGLS na poziomie zaawansowania, na którym ukończysz kurs.
 • Jeśli jesteś osobą niepracującą, zwrócimy koszt za Twój dojazd do miejsca szkolenia.
 • Jeśli opiekujesz się dzieckiem zwrócimy koszty opieki, abyś mógł/mogła przyjść na nasze szkolenia lub doradztwo (23,50 zł za godzinę zegarową).

Indywidualne poradnictwo


W jakiej formie?
Indywidualne poradnictwo ma charakter indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, prawnikiem, tłumaczem lub innym specjalistą.

Ile godzin?
Każdy uczestnik weźmie udział średnio w 6 godzinach zegarowych poradnictwa. Jeśli będzie konieczność możesz otrzymać więcej godzin spotkań z doradcą. Jeśli nie ma takiej potrzeby – nie musisz brać udziału w tej formie wsparcia.

W jakim celu?
Dostarczymy praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce, w tym m.in. legalizacji pobytu i zasad rekrutacji na uczelnie wyższe, pomocy w poszukiwaniu zakwaterowania i zatrudnienia. Jeśli będziemy potrzeba pomożemy Ci w zakresie kontaktów z lokalnymi instytucjami, społecznością lokalną. Pomożemy też rozwiązaniu codziennych problemów wynikających z braku znajomości przepisów, procedur i niedostatecznej znajomości języka.

Pomoc doradcy jesteśmy w stanie zorganizować w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Ciebie problemu.

Co otrzyma uczestnik?

 • Jeśli jesteś osobą niepracującą, zwrócimy koszt za Twój dojazd do miejsca poradnictwa.
 • Jeśli opiekujesz się dzieckiem zwrócimy koszty opieki, abyś mógł/mogła przyjść na nasze spotkanie z doradcą (23,50 zł za godzinę zegarową).

Szkolenia zawodowe

W jakiej formie?
Kursy grupowe lub indywidualne. Liczebność grup zależy od specyfiki kursu.

Ile godzin?
Każdy uczestnik weźmie udział średnio w 120 godzinach lekcyjnych szkolenia (20 dni po 6 godzin lekcyjnych dziennie). Jeśli będzie konieczność możesz otrzymać więcej godzin w ramach kursu. Jeśli nie ma takiej potrzeby – nie musisz brać udziału w tej formie wsparcia.

W jakim celu?
Szkolenie, w którym będziesz uczestniczyć musi być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i Twoim potencjałem, co zostanie określone w Twoim indywidualnym planie działania. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne – w zależności od programu szkolenia. Oferowane szkolenia uwzględnią także rzeczywiste potrzeby na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy (wymienione np. w Barometrze zawodów). Mogą to być też szkolenia, na które zgłosił zapotrzebowanie konkretny pracodawca i dał on gwarancję zatrudnienia uczestnika projektu po przeszkoleniu.

Co otrzyma uczestnik?

 • Jeśli przystąpisz do kursu otrzymasz podręcznik lub skrypt odpowiedni do tematyki szkolenia.
 • Jeśli zdasz egzamin po kursie otrzymasz certyfikat, który potwierdzi uzyskane kompetencje.
 • Jeśli jesteś osobą niepracującą, zwrócimy koszt za Twój dojazd do miejsca szkolenia.
 • Jeśli opiekujesz się dzieckiem zwrócimy koszty opieki, abyś mógł/mogła przyjść na nasze szkolenia lub doradztwo (23,50 zł za godzinę zegarową).

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

– mieszkają (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub przebywają na terenie województwa lubelskiego

– mają 15 lat lub więcej

– posiadają obywatelstwo kraju, który nie należy do Unii Europejskiej

– nie otrzymują jednocześnie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia diagnozy potrzeb i potencjału.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

– panie – premia 5 punktów

– osoby z niepełnosprawnością – premia 6 punktów (prosimy o okazanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia, który został wydany przez lekarza)

– osoby, które zakończyły udział w projekcie z zakresu włączania społecznego (np. 8.1 FELU) – premia 5 punktów

– osoby, które przebywają lub mieszkają w miastach:

 • Włodawa, Chełm – premia 8 punktów
 • Opole Lubelskie, Zamość, Krasnystaw – premia 6 punktów
 • Hrubieszów, Lubartów, Parczew, Świdnik – premia 4 punkty
 • Lublin – premia 2 punkty.

– osoby niezatrudnione (bierne zawodowo lub bezrobotne) – premia 3 punkty (prosimy o okazanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub z Zakładu Usług Społecznych)

– osoby, które uciekły z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i korzystają w Polsce z ochrony czasowej (w związku z Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382 z dnia 4.03.2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu artykułu 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony) – premia: 3 punkty (prosimy o okazanie dokumentu stwierdzającego nadanie statusu UKR, tj. nadanie PESEL UKR).

CEL PROJEKTU

Nabycie kompetencji społecznych i zawodowych, w okresie 01.04.2024 – 31.03.2025, wśród min. 90% ze 120 (84K; 36M) obywateli państw trzecich, w wieku 15 lat i więcej, z obszaru woj. lubelskiego, zdobytych zgodnie ze ścieżką rozwoju dobraną indywidualnie dla każdego uczestnika obejmującą m.in. wsparcie psychologiczne, kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe i dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

JAK ZGLOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Możesz pobrać formularz do wypełnienia na komputerze lub do wypełnienia odręcznie.
W obu przypadkach wydrukuj go i dostarcz do biura projektu.

Wypełnij poniższy formularz, aby zarezerwować miejsce w grupie:

BIURO PROJEKTU

Pracujemy od poniedziałku do piątku 10-18 i w soboty od 11:30 do 16:00.

Adres: ul. Botaniczna 1 (Warszawska 71), Lublin (Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza)

telefon: 81 746 93 99

e-mail: lubelskimost@eurodialog.pl

DOKUMENTY DO REKRUTACJI

DOKUMENTY DO PROWADZENIA SZKOLEŃ

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

W przygotowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wartość projektu: 1.036.467,50 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 880.997,38 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 103.646,75 zł

Wkład własny Beneficjenta: 51.823,38 zł

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog

Partner: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Rezultaty projektu:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 96 uczestników (min. 67 kobiet) potwierdzone certyfikatami/ dyplomami/ zaświadczeniami, w tym certyfikatem TGLS lub równoważnym z języka polskiego o bezterminowej ważności.
 • udział w poradnictwie indywidualnym i szkoleniach (dobranych na podstawie diagnozy potrzeb) – wpłynie wzmacniająco na poczucie własnej skuteczności. Budowanie pozytywnych emocji przez zespół projektowy, stosowanie technik małych kroków pomoże zniwelować frustrację, szczególnie odczuwaną przez osoby które nie mogły odnaleźć się w Polsce znaleźć zatrudnienia, szczególnie kobiety -zniwelowanie negatywnych stereotypów o kobietach – migrantach.
 • uczestnictwo w projekcie zachęci kobiety (min. 70% uczestników) do realizacji własnych ambicji i pobudzi ich aspiracje -podniesienie poziomu znajomości języka polskiego i nabycie kompetencji/ kwalifikacji przyczyni się do zmniejszenia problemów na rynku pracy oraz w życiu codziennym (zmniejszy ryzyko wykluczenia społecznego zwiększy dostęp do instytucji publicznych, pozwoli na rozwój osobisty, a zdobycie certyfikatu ułatwi zdobycie /zmianę pracy /awans).

ZWROTY KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW

Zwroty kosztów za dojazdy na każdą formę wsparcia udzielamy na podstawie biletów, faktur lub pisemnych oświadczeń przedstawionych przez uczestników o korzystaniu z własnego samochodu wraz z listami obecności na zajęciach w danym dniu. Kwotę zwrotu stanowi koszt dojazdu na 1 dzień uczestnictwa w zajęciach zaplanowanych w projekcie pomnożony przez liczbę obecności Uczestnika. Koszt zwrotu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztu najtańszego przewoźnika na danej trasie (tj. opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy na danym obszarze) za każdy dzień uczestnictwa w formie wsparcia.

Jeśli opiekujesz się dzieckiem zwrócimy koszty opieki, abyś mógł/mogła przyjść na nasze szkolenia lub doradztwo. Zwrot kosztu obejmuje opiekę niani, opiekę w przedszkolu, żłobku lub klubie dziecięcym. Refundacja kosztów nie może przekroczyć kwoty 23,50 zł za godzinę zegarową zajęć.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie